Έκδοση, Είσπραξη & Διαχείριση Κοινοχρήστων Εξόδων – Εσόδων

  • Εκτύπωση 2τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης.
  • Είσπραξη των κοινοχρήστων από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας και αποπληρωμή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων της πολυκατοικίας (Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ κτλ. Αμοιβών συνεργείων καθαρισμού, συντηρητών και λοιπών υποχρεώσεων.)
  • Απολογισμός κινήσεων και ενημέρωση στη διαχ/κή επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν εκκρεμότητες.
  • Διαχείριση αποθεματικού κεφαλαίου πολυκατοικίας με τήρηση αναλυτικής κατάστασης εσόδων – εξόδων και σύνταξη – έκδοση ετήσιου ισολογισμού χρήσης.

 
Σε κάθε περίπτωση:

  • Ενημέρωση των ενοίκων-ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων.
  • Ενημέρωση των ενοίκων-ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων.
  • Δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου στις γενικές συνελεύσεις.
  • Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής και ενημέρωσης αυτής.
  • Η εταιρία δεν υποχρεούται να καλύψει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ’ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.