Παροχές

Τρεις εναλλακτικοί τρόποι απόλυτα προσαρμοσμένοι
στις ανάγκες 
της οικοδομής σας!


Α. Απλή Έκδοση Κοινοχρήστων Εξόδων – Εσόδων

  • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Αποστολή εντύπων στο διαμέρισμα του διαχειριστή αυθημερόν.

Β. Έκδοση – Είσπραξη Κοινοχρήστων Εξόδων – Εσόδων.

  • Εκτύπωση 2τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα.
  • Συγκέντρωση χρημάτων κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία είσπραξης και παράδοση ταμείου στο Διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Γ. Έκδοση Είσπραξη & Διαχείριση Κοινοχρήστων Εξόδων – Εσόδων.

  • Εκτύπωση 2τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία & ώρα είσπραξης (3-5 ημέρες αργότερα)
  • Είσπραξη των κοινοχρήστων εξόδων και αποπληρωμή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων της πολυκατοικίας.
  • Απολογισμός κινήσεων και ενημέρωση στη διαχ/κή επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν εκκρεμότητες.
Σε κάθε περίπτωση!
Ενημέρωση των ενοίκων – ιδιοκτητών για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων.
Δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου στις γενικές συνελεύσεις.
Κάθε ενέργεια της εταιρίας γίνεται κατόπιν εντολής της διαχειριστικής επιτροπής και ενημέρωσης αυτής.
Η εταιρία δεν καλύπτει έξοδα και άλλες υποχρεώσεις της πολυκατοικίας σε περίπτωση μη είσπραξης χρημάτων απ΄ όλους τους υπόχρεους προς πληρωμή.