Πρόγραμμα Μεταναστών για την Άδεια Παραμονής

 

Ασφάλεια Μετανάστη είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των αλλοδαπών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν.4251/2014 και αιτούνται την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000
Ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια ή ατύχημα ετησίως 10.000

 

*Οι καλύψεις είναι πλήρως εναρμονισμένες με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν. 4251/2014, με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα ανά Άτομο
3 μηνών – 40 ΕΤΩΝ 70 €
41 – 65 ΕΤΩΝ 90 €
66 – 75 ΕΤΩΝ 190 €

 


 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

2310 587 625 & 2310 888 551