Αστική ευθύνη διαχειριστή κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη προς Τρίτους σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της κάθε Πολυκατοικίας, για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινοχρήστων και κοινόκτητων χώρων του ασφαλιζομένου κτιρίου & για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά το Νόμο θεωρείται ο εκάστοτε διαχειριστής.

Κοινόχρηστα θεωρούνται ότι ορίζει το καταστατικό της Πολυκατοικίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο €30.000,00 €50.000,00
Υλικές Ζημιές €15.000,00 €30.000,00
Ομαδικό Ατύχημα €90.000,00 €100.000,00
Σύνολο όριο ευθύνης €150.000,00 €200.000,00
Απαλλαγή για κάθε υλική ζημία €150,00 €250,00
Συνολικά ετήσια ολικά ασφάλιστρα €2,00 ανά διαμέρισμα ή γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα €50,00 €3,00 ανά διαμέρισμα/γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα €60,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο €100.000,00 €200.000,00
Υλικές Ζημιές €50.000,00 €100.000,00
Ομαδικό Ατύχημα €300.000,00 €400.000,00
Σύνολο όριο ευθύνης €400.000,00 €600.000,00
Απαλλαγή για κάθε υλική ζημία €300,00 €500,00
Συνολικά ετήσια ολικά ασφάλιστρα €3,50 ανά διαμέρισμα ή γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα € 100,00 €4,50 ανά διαμέρισμα/γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα € 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεκτάσεις Κάλυψης

Καλύπτονται και οι ζημίες προς τρίτους:

Α. Από τη λειτουργία των ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε ευθύνη του συντηρητή) καθώς επίσης και ζημίες σε τρίτους από Σωματικές Βλάβες συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος.

Β. Ο Διαχειριστής και τα μέλη της οικογένειας του αν συγκατοικούν ή/και έχουν οικονομική εξάρτηση δεν θεωρούνται τρίτοι.

Γ. Οι ένοικοι διαμερισμάτων/γραφείων θεωρούνται τρίτοι. Το πρόγραμμα μπορεί να δοθεί μαζί με πρόγραμμα Πυρός Κτιρίου (Βασικό, Κλασικό, Πλήρες), με έκπτωση 15% στα ασφάλιστρα του προγράμματος. Προαιρετικά ο σεισμός χωρίς έκπτωση.

 

 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551