Πρόγραμμα Μεταναστών για την Άδεια Παραμονής

H Ασφάλεια Μετανάστη είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των αλλοδαπών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν.4251/2014 και αιτούνται την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Με την υπ΄ αριθμό οικ. 53281/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2962/04.11.2014, καθορίσθηκε το σύνολο των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Ειδικότερα, οι καλύψεις επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε:

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Θάνατος από Ατύχημα 1.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη 15.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη 15.000
Ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
ΙΦΕ από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Δημόσιο Νοσοκομείο 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 10.000

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα ανά Άτομο
2 μηνών – 19 ΕΤΩΝ 110 €
20 – 40 ΕΤΩΝ 125 €
41 – 60 ΕΤΩΝ 145 €
61 – 70 ΕΤΩΝ 190 €

 


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Πρόταση Ασφάλισης.
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου
  • Καθαρό Ιατρικό Ιστορικό.
  • Ηλικία μέχρι 70 ετών.
  • Η κάλυψη της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης αποκτά ισχύ 45 ημέρες μετά
    την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αφορά τρίκλινο δωμάτιο.

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 587 625 & 2310 888 551